امروز: پنجشنبه 30 دی 1400
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پاورپوینت کامل - سیاست جنایی ایران در جرائم ثبت اسناد و املاک

پاورپوینت کامل - سیاست جنایی ایران در جرائم ثبت اسناد  و املاک دسته: حقوق
بازدید: 55 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 4790 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

پاورپوینت سیاست جنایی ایران در جرائم ثبت اسناد و املاک

قیمت فایل فقط 32,000 تومان

خرید

پاورپوینت حقوق-42 اسلاید

نمونه پاورپوینت پایان نامه حقوق جزا

((فایل  pptx  و  قابل ویرایش می باشد.))

بعد از پرداخت به راحتی همان لحظه می توانید آن را دانلود کنید.

پاورپوینت حقوق جزا- سیاست جنایی ایران در جرائم ثبت اسناد  و املاک

Iran's criminal policy in property registration crimes

(((( پاورپوینت  های سایت حاصل زحمت محققین سایت می باشد و  اینترنتی نیست.))))

فایل word پایان نامه  در سایت موجود است.(کلیک کنید روی متن)

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه‏های پژوهش

روش پژوهش

فصل اول:کلیات

مبحث اول:پیشینه تاریخی و مفهوم وانواع سیاست جنایی

گفتار اول: مفهوم و سیر تاریخی سیاست جنایی

          الف:تعریف سیاست جنایی

          ب: تاریخچه و تحولات  سیاست جنایی

گفتار دوم: اقسام سیاست جنایی

          الف: سیاست جنایی وضعی

                   1: سیاست جنایی تقنینی

                   2: سیاست جنایی قضایی

          ب: سیاست جنایی اجرایی

                   1: اجرایی اسلامی    

                   2: سیاست جنایی مشارکتی 

مبحث دوم:مفهوم و پیشینه و اهداف حقوق ثبتی

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی ثبت

          الف:معنای لغوی

          ب:معنای اصطلاحی

گفتار دوم:مبانی حقوق ثبت

          الف: قوانین تشكیل دهنده حقوق ثبت

          ب: ویژگیهای حقوق ثبت

          ج: اهداف حقوق ثبت

                   1: صدورشناسنامه مالكیت

                   2: پیشگیری از نزاع

                   3: اعتباربخشی به اسناد

                   4: درآمدزایی دولت

مبحث سوم:مبانی و تاریخچه جرایم ثبتی

گفتار اول: مبانی جرایم ثبتی

          الف:  واژه شناسی

                   1 :معنای لغوی

                   2: معنای اصطلاحی

          ب: سیر تاریخی جرایم ثبتی

                   1: در جهان

                   2:در ایران

گفتار دوم: ویژگیهای جرایم ثبتی

          الف: ویژگیهای مشترک جرایم ثبتی

                   1:  نفع طلبی درارتكاب جرم

                   2:  حرفه ای بودن شخصیت مجرم

                   3:  نوشته بستری جرم

          ب: جرم انگاری غلط درحقوق ثبت

          ج: مجازات ها در جرایم ثبتی

فصل دوم: سیاست کیفری حاکم بر جرایم ثبتی ،چالش ها و راهکارها

مبحث اول: جرایم خاص ثبتی در حقوق کیفری ایران

گفتار اول: جرایم ثبتی در حکم کلاه برداری

گفتار دوم: جرایم ثبتی در حکم جعل

الف:  تعریف جعل و ارکان آن در حقوق کیفری

ب: مصادیق جرایم در حکم جعل در مقررات ثبتی

گفتار چهارم: دیگر جرایم ثبتی

مبحث دوم: چالش‌ها ی سیاست جنایی و پیشگیری از جرایم ثبتی

گفتار اول:چالش های سیاست های موجود در حوزه جرایم و مجازات های ثبتی

مبحث سوم: پیشگیری از جرایم ثبتی در سیاست‌ جنایی 

گفتار اول:راهكارهای پیشگیری ازجرایم ثبتی

نتیجه گیری

پیشنهادات

 منابع

منابع:

فهرست و منابع وماخذ 
1.آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی،انتشارات جنگل، ، چاپ اول، 1388. 
2.آذرپـور، حمیـد و حجتـی اشـرفی، غلامرضـا، مجموعـه محـشای بخشنامه های ثبتی ،انتشارات میزان،1389
3. آذرپـور، حمیـد و حجتـی اشـرفی، غلامرضـا ، مجموعه  محشای بخشنامه های ثبتی ، انتشارات گنج دانش،1380
4.احمدی، احمد و صبوری پور، مهدی ، جرایم ثبتی و  پیشگیری از آن در ایـران ،انتشارات میزان ،1386
5. احمدی، احمد و صبوری پور، مهدی ، جـرایم ثبتـی و  پیشگیری از آن در ایران، كمسیون پیشگیری از جرم مركز  مطالعات توسعه قضایی
6. احمدی، احمد و صبوری پور، مهدی،جرمهای ثبتـی و  پیـشگیری از آن در ایـران ، انتشارات میزان،1387. 7.اسلامی،  مجله كانون سردفتران و دفتریاران، شماره 25
8.احمدی، سالار، سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم  ثبتی، دانشگاه آزاد اسلامی، استاد راهنما علی حسین  نجفی ابرندآبادی، تاریخ دفاع: 1383
9.اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ،جلد دوم، چاپ  میزان،1392
10.اباذری فومشی، منصور،  مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات  کیفری ، انتشارات اندیشه ، چاپ اول، 1387
11.ابراهیمی،ابراهیم،مجله آموزه های حقوق کیفری، پاییز و  مستان 1391 ، شماره 4 
12.بولك، برنار، كیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی  حسین، انتشارات تهران ، 1385
13. بولك، برنار ، كیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی  حسین، تهران،انتشارات مجد،1390
14.بکاریا،سزار،رساله جرایم و مجازات ها،ترجمه اردبیلی،  محمد علی،انتشارات تهران،1387
15.بارونی، محسن ،كاداستر برای همه، نشریه ثبت، شماره  1384،4
16. بارونی، محسن ، كاداستر برای همه، نشریه ثبت،  شماره 1384
17.پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره  45
18.پیمانی،ضیاءالدین،جرایم علیه امنیت و اسایش  عمومی،نشر میزان،1392
19.جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،  انتشارات گنج دانش،1386
20. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،حقوق ثبت،جلد  اول،1389
21.حسینی، سـیدمحمد ، سیاست جنایی در اسلام و  جمهـوری اسـلامی ایـران ، دانشگاه تهران،1383
22.حاجیانی گلبینی، علی ، جرایم ثبتی «اسـناد و امـلاك»  در حقـوق كیفـری،1375
23. حاجیانی گلبینی، علی ،نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه  آن در حقـوق جـزا،1375
24.حقیقت، علی، ثبت املاك در ایران، انتشارات گنج دانش،  چاپ دوم، 1386 
25.حمیتی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، نشر  دادگستر،1387
26.حسینی نیک ، سید حسین ، بحران در سیاست جنایی  ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران ، سال  ??-??
27.حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در  جمهوری اسلامی ایران،انتشارات گنج دانش،1384
28.داریان ، مطالعه اجمالی در زمینه نظامهای اطلاعات املاك  كشور، نشریه ثبت،شماره1
29. داریان ، مطالعـه اجمـالی در زمینه نظامهای اطلاعات  املاك كشور، نشریه ثبت، شماره1383
30.دانشجو،حامد و جمالی،سعید،قوانین تشکیل دهنده  حقوق ثبت،انتشارات تهران،1391
31.رایجیان اصلی، مهرداد ، رهیافتی نو به بنیانهای نظـری  پیـشگیری از جـرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 48 و  1383،49
32.رنجبر، مرتـضی ، توسعه ثبت، مقدمه لازم در توسـعه  قـضایی، نـشریه ثبـت،1384
33.سیاستهای كلی نظام ثبتی (پیشنهاد سازمان ثبت اسناد  و املاك كشور و موجـود در سـایت: www.sabt.gov.ir
34.ساسان نژاد، امیر هوشـنگ، گزیـده قـوانین و بخـشنامه  هـای ثبتـی،انتشارات جنگل،1389
35. ساسان نژاد، امیر هوشـنگ ، گزیده قوانین و بخشنامه  های ثبتی ،انتشارات فردوسی،1375 
36.شهری، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاك،انتشارات  جهاد دانشگاهی،1379
37. شهری، غلامرضا ،حقوق ثبت و جزوه حقوق ثبت ،  مدنیان، غلامرضا، 1388
38.شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و  عناوین جزائی، 1389
39.صفاری، علی، مبانی نظـری پیـشگیری وضـعی از جـرم،  مجلـه تحقیقـات حقوقی، شماره 33و1380،34 
40.علیزاده اشکلک، حبیب، جزوه درسی آیین دادرسی  کیفری 2، دانشگاه امام صادق (ع)، نیم‌سال تحصیلی اول  1386 ـ 1387
41.فرهنگ لغت عمید
42.فره فرجیهای قزوینی ، محمد ، اقدام مناسب قوه قضائیه  برای پیشگیری از جرم پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا  و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،و همچنین ، گسن، ریموند، جرم شناسی  کاربردی ، ترجمه دکتر کی‌نیا، مهدی
43.قاسمی مقدم، حسن و دیگران،پروژه كاهش دعاوی  كیفری در دستگاه قضایی، كمیسیون پیشگیری از وقوع جرم  مركز مطالعات توسـعه قضایی.
44.کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، گنج دانش،1389
45. کاتوزیان، ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ، انتشارات  گنج دانش، اموال ش 201
46.گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات مجد ،  1389
47. گلدوزیان، ایرج ،بایسته های حقوق جزای عمومی ،  انتشارات میزان،1389
48. گارسون شرح قانون مجازات فرانسه مذکور در جعل  اسناد، سلیمانپور، محمد، رساله دکتری، 1385
49.گـسن، رمـون، روابـط میان پیشگیری وضعی و كنترل جرم،  ترجمه حسین نجفی ابرنـدآبادی، علی، مجلـه تحقیقـات  حقـوقی، شماره 19
50.لازرژ، كریـستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه  نجفی ابرندآبادی، علی حسین ، دانشگاه تهران، چاپ  اول،1392
51.مارتی، دلماس، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه  نجفی ابرند آبادی، علی حسین ،جلد نخست،  نشر دانشگاه  تهران ،1393
52.مجموعه بخش نامه های قوه قضاییه، معاونت آموزش و  تحقیقات، مرکز تحقیقات فقهی، دوجلد 1382
53. مجله دادگستری، شماره 48 و 49
54.میزگرد پلیس و امنیت عمومی (با شرکت آقایان دکتر نقیب  زاده، دکتر اردبیلی و دکتر نجفی ابرند آبادی) نشریه امنیت،  وزارت کشور شماره 15 و 16، 1379
55.میرمحمد صادقی ، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت ،  انتشارات سمت،1388
56.میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش  عمومی ، انتشارات میزان،1388
57.محمدی، جلیـل، سـیر مالكیـت در ایـران و چگـونگی ثبـت اسـناد و املاك، انتشارات قوه قضاییه
58. میرزایی، علیرضا، حقوق كاربردی، نشربه نامی، 1387
59. میرزایی، علیرضا ، قانون ثبت در نظم حقوق كنونی، نشر  بهنامی،1387
60. نیازپور، امیرحـسین، حقوق پیشگیری از بزهكـاری در  ایـران ، مجلـه حقـوقی،1383
61. نیازپور، امیرحـسین ، پیــشگیری از بزهكــاری در قــانون  اساســی و لایحــه، 1382
 62. نجفی ابرنـدآبادی، علـی حـسین، پیـشگیری عادلانـه از  جرم، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتـر  محمـد آشـوری )
63. نجفی ابرند آبادی،علی حسین، تقریرات مباحثی در علوم  جنایی، تاریخ تحولات کیفری، انتشارات میزان،1390
 64. نجفی ابرند آبادی،علی حسین ، تقریرات درس جرم  شناسی، دانشگاه تهران، 1387 
65. نجفی ابرند آبادی،علی حسین ، از سیاست كیفری تا  سیاست جنایی، دیباچه درآمدی به سیاست جنایی، دانشگاه  تهران،1390
66. نجفی ابرنـدآبادی، علـی حـسین، تقریـرات جـرم  شناسـی بزهكـاری اقتصادی به كوشش مجتبی جعفری،  انتصار ابریشمی و زهرا سـلامی، دانـشكده حقـوق دانـشگاه  شـهیدبهشتی، 1386.
67.نجفـی ابرنـدآبادی، علـی حـسین، تقریـرات جـرم شناسـی  بزهكـاری اقتصادی، به كوشش مجتبی جعفری، زهرا  سلامی، دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 
68. نقش نقشه های كاداستر در سیستم مالكیت، نشریه  ثبت، شماره1383  

منابع:

فهرست و منابع وماخذ

1.آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی،انتشارات جنگل، ، چاپ اول، 1388.

2.آذرپـور، حمیـد و حجتـی اشـرفی، غلامرضـا، مجموعـه محـشای بخشنامه های ثبتی ،انتشارات میزان،1389

3. آذرپـور، حمیـد و حجتـی اشـرفی، غلامرضـا ، مجموعه  محشای بخشنامه های ثبتی ، انتشارات گنج دانش،1380

4.احمدی، احمد و صبوری پور، مهدی ، جرایم ثبتی و  پیشگیری از آن در ایـران ،انتشارات میزان ،1386

5. احمدی، احمد و صبوری پور، مهدی ، جـرایم ثبتـی و  پیشگیری از آن در ایران، كمسیون پیشگیری از جرم مركز  مطالعات توسعه قضایی

6. احمدی، احمد و صبوری پور، مهدی،جرمهای ثبتـی و  پیـشگیری از آن در ایـران ، انتشارات میزان،1387. 7.اسلامی،  مجله كانون سردفتران و دفتریاران، شماره 25

8.احمدی، سالار، سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم  ثبتی، دانشگاه آزاد اسلامی، استاد راهنما علی حسین  نجفی ابرندآبادی، تاریخ دفاع: 1383

9.اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ،جلد دوم، چاپ  میزان،1392

10.اباذری فومشی، منصور،  مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات  کیفری ، انتشارات اندیشه ، چاپ اول، 1387

11.ابراهیمی،ابراهیم،مجله آموزه های حقوق کیفری، پاییز و  مستان 1391 ، شماره 4

12.بولك، برنار، كیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی  حسین، انتشارات تهران ، 1385

13. بولك، برنار ، كیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی  حسین، تهران،انتشارات مجد،1390

14.بکاریا،سزار،رساله جرایم و مجازات ها،ترجمه اردبیلی،  محمد علی،انتشارات تهران،1387

15.بارونی، محسن ،كاداستر برای همه، نشریه ثبت، شماره  1384،4

16. بارونی، محسن ، كاداستر برای همه، نشریه ثبت،  شماره 1384

17.پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره  45

18.پیمانی،ضیاءالدین،جرایم علیه امنیت و اسایش  عمومی،نشر میزان،1392

19.جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،  انتشارات گنج دانش،1386

20. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،حقوق ثبت،جلد  اول،1389

21.حسینی، سـیدمحمد ، سیاست جنایی در اسلام و  جمهـوری اسـلامی ایـران ، دانشگاه تهران،1383

22.حاجیانی گلبینی، علی ، جرایم ثبتی «اسـناد و امـلاك»  در حقـوق كیفـری،1375

23. حاجیانی گلبینی، علی ،نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه  آن در حقـوق جـزا،1375

24.حقیقت، علی، ثبت املاك در ایران، انتشارات گنج دانش،  چاپ دوم، 1386

25.حمیتی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، نشر  دادگستر،1387

26.حسینی نیک ، سید حسین ، بحران در سیاست جنایی  ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران ، سال  ??-??

27.حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در  جمهوری اسلامی ایران،انتشارات گنج دانش،1384

28.داریان ، مطالعه اجمالی در زمینه نظامهای اطلاعات املاك  كشور، نشریه ثبت،شماره1

29. داریان ، مطالعـه اجمـالی در زمینه نظامهای اطلاعات  املاك كشور، نشریه ثبت، شماره1383

30.دانشجو،حامد و جمالی،سعید،قوانین تشکیل دهنده  حقوق ثبت،انتشارات تهران،1391

31.رایجیان اصلی، مهرداد ، رهیافتی نو به بنیانهای نظـری  پیـشگیری از جـرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 48 و  1383،49

32.رنجبر، مرتـضی ، توسعه ثبت، مقدمه لازم در توسـعه  قـضایی، نـشریه ثبـت،1384

33.سیاستهای كلی نظام ثبتی (پیشنهاد سازمان ثبت اسناد  و املاك كشور و موجـود در سـایت: www.sabt.gov.ir

34.ساسان نژاد، امیر هوشـنگ، گزیـده قـوانین و بخـشنامه  هـای ثبتـی،انتشارات جنگل،1389

35. ساسان نژاد، امیر هوشـنگ ، گزیده قوانین و بخشنامه  های ثبتی ،انتشارات فردوسی،1375

36.شهری، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاك،انتشارات  جهاد دانشگاهی،1379

37. شهری، غلامرضا ،حقوق ثبت و جزوه حقوق ثبت ،  مدنیان، غلامرضا، 1388

38.شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و  عناوین جزائی، 1389

39.صفاری، علی، مبانی نظـری پیـشگیری وضـعی از جـرم،  مجلـه تحقیقـات حقوقی، شماره 33و1380،34

40.علیزاده اشکلک، حبیب، جزوه درسی آیین دادرسی  کیفری 2، دانشگاه امام صادق (ع)، نیم‌سال تحصیلی اول  1386 ـ 1387

41.فرهنگ لغت عمید

42.فره فرجیهای قزوینی ، محمد ، اقدام مناسب قوه قضائیه  برای پیشگیری از جرم پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا  و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،و همچنین ، گسن، ریموند، جرم شناسی  کاربردی ، ترجمه دکتر کی‌نیا، مهدی

43.قاسمی مقدم، حسن و دیگران،پروژه كاهش دعاوی  كیفری در دستگاه قضایی، كمیسیون پیشگیری از وقوع جرم  مركز مطالعات توسـعه قضایی.

44.کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، گنج دانش،1389

45. کاتوزیان، ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ، انتشارات  گنج دانش، اموال ش 201

46.گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات مجد ،  1389

47. گلدوزیان، ایرج ،بایسته های حقوق جزای عمومی ،  انتشارات میزان،1389

48. گارسون شرح قانون مجازات فرانسه مذکور در جعل  اسناد، سلیمانپور، محمد، رساله دکتری، 1385

49.گـسن، رمـون، روابـط میان پیشگیری وضعی و كنترل جرم،  ترجمه حسین نجفی ابرنـدآبادی، علی، مجلـه تحقیقـات  حقـوقی، شماره 19

50.لازرژ، كریـستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه  نجفی ابرندآبادی، علی حسین ، دانشگاه تهران، چاپ  اول،1392

51.مارتی، دلماس، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه  نجفی ابرند آبادی، علی حسین ،جلد نخست،  نشر دانشگاه  تهران ،1393

52.مجموعه بخش نامه های قوه قضاییه، معاونت آموزش و  تحقیقات، مرکز تحقیقات فقهی، دوجلد 1382

53. مجله دادگستری، شماره 48 و 49

54.میزگرد پلیس و امنیت عمومی (با شرکت آقایان دکتر نقیب  زاده، دکتر اردبیلی و دکتر نجفی ابرند آبادی) نشریه امنیت،  وزارت کشور شماره 15 و 16، 1379

55.میرمحمد صادقی ، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت ،  انتشارات سمت،1388

56.میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش  عمومی ، انتشارات میزان،1388

57.محمدی، جلیـل، سـیر مالكیـت در ایـران و چگـونگی ثبـت اسـناد و املاك، انتشارات قوه قضاییه

58. میرزایی، علیرضا، حقوق كاربردی، نشربه نامی، 1387

59. میرزایی، علیرضا ، قانون ثبت در نظم حقوق كنونی، نشر  بهنامی،1387

60. نیازپور، امیرحـسین، حقوق پیشگیری از بزهكـاری در  ایـران ، مجلـه حقـوقی،1383

61. نیازپور، امیرحـسین ، پیــشگیری از بزهكــاری در قــانون  اساســی و لایحــه، 1382

 62. نجفی ابرنـدآبادی، علـی حـسین، پیـشگیری عادلانـه از  جرم، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتـر  محمـد آشـوری )

63. نجفی ابرند آبادی،علی حسین، تقریرات مباحثی در علوم  جنایی، تاریخ تحولات کیفری، انتشارات میزان،1390

 64. نجفی ابرند آبادی،علی حسین ، تقریرات درس جرم  شناسی، دانشگاه تهران، 1387

65. نجفی ابرند آبادی،علی حسین ، از سیاست كیفری تا  سیاست جنایی، دیباچه درآمدی به سیاست جنایی، دانشگاه  تهران،1390

66. نجفی ابرنـدآبادی، علـی حـسین، تقریـرات جـرم  شناسـی بزهكـاری اقتصادی به كوشش مجتبی جعفری،  انتصار ابریشمی و زهرا سـلامی، دانـشكده حقـوق دانـشگاه  شـهیدبهشتی، 1386.

67.نجفـی ابرنـدآبادی، علـی حـسین، تقریـرات جـرم شناسـی  بزهكـاری اقتصادی، به كوشش مجتبی جعفری، زهرا  سلامی، دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

68. نقش نقشه های كاداستر در سیستم مالكیت، نشریه  ثبت، شماره1383  

قیمت فایل فقط 32,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت سیاست جنایی ایران در جرائم ثبت اسناد و املاک , property registration crimes , پیشینه تاریخی و مفهوم وانواع سیاست جنایی , مفهوم و سیر تاریخی سیاست جنایی , تعریف سیاست جنایی , تاریخچه و تحولات سیاست جنایی , اقسام سیاست جنایی , سیاست جنایی وضعی , سیاست جنایی تقنینی , سیاست جنایی قضایی , سیاست جنایی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر